Regler og vilkår

Regler og vilkår for køb af lodsedler, betaling og tilmelding til BS-abonnement samt information om fortrydelsesret og klageadgang.

Om lotteriet 

Landbrugslotteriet er et spil med fortløbende, kontinuerlige lotterier med en fast nummerserie fra 1-220.000 og en fast spilleplan, der fastlægger gevinsterne for hver spilperiode. Trækningerne er ikke forhåndstrukne og foregår blandt alle 220.000 lodsedler. Spillere kan spille på en eller flere lodsedler og har ret til at spille videre på nummeret, så længe spilleren, uden pause, fornyer det, og så længe lodseddel-nummeret udbydes af Landbrugslotteriet.

Landbrugslotteriet er en selvejende institution under tilsyn af Justitsministeriet og Spillemyndigheden.

Hele og halve lodsedler

Lodsedler findes i to kategorier. Hele og halve lodsedler. De halve lodsedler er markeret med A eller B og udbydes til den halve pris af en hel lodseddel. Spiller man på en halv lodseddel, er gevinsten tilsvarende halvdelen af den udtrukne gevinst.

Spilperioder

Der spilles i perioder af 6 måneder (halvårlige serier) fra 1. april til 30. september og 1. oktober til 31. marts. Der foretages trækning i slutningen af hver måned. Antallet og størrelsen af gevinster for hver periode er fastlagt i gevinstplanen.

I hver halvårlig serie udtrækkes 200.002 gevinster til en samlet værdi på 45.550.000 kr. ekskl. gevinstafgift. Se næste trækning og gevinstplan ved 12 trækninger her. 

Deltagelse kan ske for enkelte trækninger, for en spilperiode eller på tværs af perioder. Se nærmere nedenfor under punkt ”Køb hos forhandler” og punkt ”Køb lodsedler online”.

Landbrugslotteriet kan med Justitsministeriets godkendelse til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre spilleplanen. Det gælder antallet af lotterier, antallet af trækninger, pris m.m.

Udtrækningsprocedure og offentliggørelse af trækningsresultater

Lodtrækningen foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår blandt samtlige 220.000 lodseddelnumre, der indgår i Landbrugslotteriet.

Der kan hverken rejses krav mod Landbrugslotteriet eller Notarius Publicus vedrørende trækningsresultatet (jf. punktet ”Ansvarsbegrænsninger”).

I hver trækning bliver der udtrukket 4 endetal, der udløser 200,00 kr. i gevinst, og 11 endetal der udløser 100,00 kr. i gevinst. Alle andre gevinster bliver udtrukket på hele lodseddelnummeret.

Én gang i kvartalet udløses Guldpuljen med ekstra gevinster. I denne trækning spilles der om yderligere gevinster på 10x100.000,00 kr. og 100x10.000,00 kr. Når man køber en lodseddel, spiller man automatisk med om Guldpuljen, og deltagelse koster derfor ikke ekstra. På hjemmesiden og på kundeskærme hos vores forhandlere vil det fremgå, hvor stor sandsynligheden er for, at Guldpuljen udløses i den kommende trækning. Læs mere om Guldpuljen her.

Trækningsresultater findes på www.landbrugslotteriet.dk/vandt-jeg/ og trækningsdatoer findes på www.landbrugslotteriet.dk/vandt-jeg/traekningsdatoer/

Trækningsresultater kan også findes på DR-tekst-tv, side 757 på trækningsdagen. Trækningslisten offentliggøres endvidere i dagspressen sidste hverdag i måneden.

Omkostninger

Pris for lodsedler:
Prisen for en hel lodseddel gældende for 6 trækninger er 360,00 kr. og 180,00 kr. for en halv lodseddel.  

Prisen for en hel lodseddel gældende for én trækning er 60,00 kr. og 30,00 kr. for en halv lodseddel.  

Der henvises til ovenstående punkt vedr. forskellen på hele og halve lodsedler.  

Betaling af gevinstafgift
Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på 15 procent af den del af gevinsten, der overstiger 200,00 kr. Afgiften er betalt af Landbrugslotteriet til Skat før udbetaling. De gevinststørrelser der er oplyst i gevinstplanen, er de beløb, der kommer til udbetaling. Gevinster er fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Landbrugslotteriet uvedkommende. 

Hvis en lodseddel deles mellem flere personer, skal dette oplyses til Landbrugslotteriet. Oplysningen skal gives før gevinstudtrækninger for at sikre, at spillerne undgår øvrige afgifter.

Køb hos forhandler

Lodsedler kan købes hos en af Landbrugslotteriets omkring 520 lokale forhandlere. Lodsedler kan købes gældende for 1 til 6 trækninger i en spilperiode eller på tværs af spilperioder.

Lodsedler købt hos en forhandler kan tilmeldes BS-abonnement ved telefonisk henvendelse til lotteriet.

Udbetaling af gevinster hos forhandler
Alle gevinster på op til 3.999,00 kr. udbetales eller modregnes i førstkommende køb hos forhandleren. Gevinster fra 4.000,00 kr. udbetales ved at scanne / tage et billede af lodsedlen og indsende den til: info@landbrugslotteriet.dk. Landbrugslotteriet overfører herefter gevinstbeløbet til den oplyste konto hurtigst muligt.

Alle gevinster under 3.999,00 kr. kan akkumuleres i løbet af en periode og udbetales samlet efter periodens udløb.

En gevinst det ikke har været mulig at udbetale, fordi spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 6 måneder efter afslutning af den halvårlig periode, hvori gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder Landbrugslotteriet.

Køb lodsedler online

Lodsedler kan købes via hjemmesiden www.landbrugslotteriet.dk. Lodsedler kan købes gældende for 1 trækning eller som abonnement for 6 trækninger ad gangen gældende for en spilperiode eller på tværs af spilperioder.

For at købe lodsedler på landbrugslotteriet.dk kræves det, at:

 • spilleren opretter en online Spilkonto
 • spilleren logger på med MitID
 • spilleren opgiver sit CPR-nummer
 • spilleren oplyser bankkortoplysninger eller MobilePay nummer
 • spilleren er fyldt 18 år.

Når en lodseddel købes online, modtager spilleren en kvittering for købet dels på skærmen og dels sendt til den oplyste mailadresse. Spilleren modtager ikke en fysisk lodseddel, idet betaling og udbetaling af gevinster på lodsedlen sker via spillerens online Spilkonto (jf. ”Gevinstudbetaling - ”).

Landbrugslotteriet registrerer lodsedlen i spillerens navn, adresse, telefonnummer og mail i overensstemmelse med Landbrugslotteriets privatlivspolitik (se også afsnit længere nede om ”Persondatapolitik”).

Spilkonto
Når lodsedler købes online, bliver der samtidig oprettet en personlig online Spilkonto med adgang til spillerens lodsedler, tidligere spillede lodsedler, kontohistorik, indbetalinger, udbetalinger mv.

For at oprette en online Spilkonto, skal spilleren registrere sig med CPR-nummer og MitID, og der foretages samtidig alderstjek (+18).

På Spilkontoen er der en indskudsgrænse på 4.999,00 kr. Beløbet som står på Spilkontoen, kan anvendes til køb af lodsedler gældende til én trækning. Beløbet kan ikke anvendes til betaling af lodsedler på abonnement. Spilleren kan til enhver tid vælge at overføre sit indestående på Spilkontoen til sin NemKonto.

Køb med betalingskort på Landbrugslotteriet.dk
Køb af lodsedler på www.landbrugslotteriet.dk kan foretages med et af følgende betalingskort Dankort/Visa, Mastercard, Maestro og JCB eller med MobilePay.

Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme.

Pengene er reserveret på dit kort eller konto indtil:

1) vi hæver beløbet, når købet er gennemført, eller

2) indtil pengene bliver frigivet ifølge aftale med din kortudsteder.

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.

Lodsedler kan købes for en enkel trækning ad gangen eller til en enkel trækning med efterfølgende tilmelding til BS-abonnement gældende for 6 trækninger, svarende til en spilperiode eller på tværs af to spilperioder (Se nærmere om aftaler vedr. BS-abonnement straks nedenfor).

Aftale om BS-abonnement via landbrugslotteriet.dk
BS-abonnement kan oprettes i forbindelse med køb af lodseddel på Landbrugslotteriets hjemmeside. I forbindelse med køb af en lodseddel vil på Min side fremgå, at lodsedlen er tilmeldt til BS-abonnement.

Tilmelding af lodsedler til BS-abonnement sker via Betalingsservice. Alene Landbrugslotteriet kan formidle oprettelse af et BS-abonnement. En oprettelse forudsætter, at:

 • Spilleren har oprettet ”Min side” med MitID
 • Spilleren har oplyst sit CPR-nummer
 • Spilleren har oplyst registrerings- og kontonummer på sit pengeinstitut
 • Spilleren er fyldt 18 år.

De tilmeldte lodseddelnumre samt aktuelle abonnements-perioder fremgår af den BS-oversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut. BS-oversigten er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet, forudsat numrene er registreret i Landbrugslotteriet, og at Landbrugslotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at det er de rigtige lodseddelnumre, der står på BS-oversigten fra pengeinstituttet.

Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for BS-abonnementets videreførelse og skal derfor ikke meddeles Landbrugslotteriet. Afmeldes et BS-abonnement bliver spilleren kontaktet af Landbrugslotteriet. BS-abonnementet fortsættes, så længe spilleren ønsker at spille med.

Opkrævningen sker halvårligt efter oprettelse af BS-abonnementet.

Ønsker du ikke længere at spille - så stop dit BS-abonnement
Ønsker du at stoppe med at spille, så skal du meddele dette til dit pengeinstitut, hvorefter BS-abonnementet bringes til ophør inden næstekomne betaling.

Ønsker du kun at afmelde nogle af de lodsedler, som dit abonnement omfatter, skal du kontakte Landbrugslotteriet.

Gevinstudbetaling – lodsedler købt online/lodsedler på BS-abonnement
Udbetaling af gevinster op til 4.000,00 kr. på lodsedler, hvortil der er oprettet Min side, bliver overført til spillerens online Spilkonto. Spilleren kan til enhver tid overføre gevinster på Spilkontoen til sin NemKonto. Gevinsterne fremgår på Spilkontoen umiddelbart efter trækningens afvikling. Hvis en gevinstudbetaling medfører, at den fastsatte grænse på 4.999,00 kr. på Spilkontoen bliver overskredet, vil gevinsten i stedet blive overført til spillerens NemKonto.

Udbetaling af gevinster over 4.000,00 kr. udbetales automatisk til spillerens NemKonto. Gevinsterne overføres samme dag.

Udbetaling af gevinster på lodsedler, der spilles via BS-abonnement, hvortil der ikke er oprettet Min side, bliver automatisk udbetalt 1. bankdag i 2. måned efter trækningens afvikling.  

En gevinst det ikke har været mulig at udbetale, fordi Landbrugslotteriet ikke har kunne indhente spillerens kontooplysninger, inden for 3 år efter den periode hvori gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder Landbrugslotteriet. 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Landbrugslotteriet. Spillere bekræfter deres spil med deres betaling. Når betaling er sket, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven. En lodseddel sættes først i spil efter betaling.

For lodsedler på BS-abonnement gælder de almindelige regler for afmelding/afvisning jf. dit pengeinstituts retningslinjer for dette. Har Landbrugslotteriet ikke modtaget betaling via BS, betragtes købet som ophævet, og lodsedlen sættes ikke i spil.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Landbrugslotteriet på info@landbrugslotteriet.dk eller pr. telefon 4632 6720. Findes der ikke en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8880 Viborg naevneneshus.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr

Ansvarsbegrænsninger

Landbrugslotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres på DR tekst-tv, i dagspressen mv. samt i udsendte mails, gevinstmails mv. såfremt fejlen skyldes mediepartens håndtering af oplysningerne. Det er den officielle trækningsliste, der er offentliggjort på landbrugslotteriet.dk, der er gældende, medmindre der også her er fejl i oplysningerne, som enten skyldes fejl, der ikke kan bebrejdes Landbrugslotteriet eller skyldes forsvarlige, menneskelige fejl.

Landbrugslotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det system, der foretager udtrækningen af gevinster og som varetages af Notarius Publicus hos Byretten i København, forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Landbrugslotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Landbrugslotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete indskud/køb i relation til det aflyste spil.

Landbrugslotteriet kan ikke holdes ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af et BS-abonnement, eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller Betalingsservice, der skulle medføre, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Landbrugslotteriet.

Persondatapolitik

Landbrugslotteriet indsamler og behandler personlige oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere Landbrugslotteriets tjenesteydelse. Behandlingen sker i overensstemmelse med Landbrugslotteriets Persondatapolitik, hvor man kan læse nærmere om, hvilke og hvordan personlige oplysninger behandles af Landbrugslotteriet, samt hvilke rettigheder du har.

Kontakt

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Ring på telefon 4632 6720. Mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15. Eller kontakt os på info@landbrugslotteriet.dk. Vi svarer dig sædvanligvis samme eller næste arbejdsdag.

Landbrugslotteriet
Vester Farimagsgade 6, 4.
1606 København V
CVR: 55994714
www.landbrugslotteriet.dk


Ændringer

Regler og vilkår er senest ændret pr. 26. januar 2022 og erstatter alle tidligere versioner.

Landbrugslotteriet forbeholder sig retten til at ændre i regler og vilkår, såfremt der er omstændigheder eller faktorer, der berettiger det. Dette kan for eksempel være udefrakommende nye krav til spiludbydere eller ændringer i spillet, godkendt af Justitsministeriet.

Lodsedler i kurv

Luk kurv

Lodsedler i kurv

Med i trækning 24. maj

1/2 lodseddel
-
kr. pr. trækning
Topgevinst
kr.

Klik og se info om gevinster

Læg i kurv
Ligger i din kurv
Gevinster
Historie
Gem ændringer
Tilbage
Sådan er dit nummer sammensat
  Næste trækning om
  2 Dage
  10 Timer
  41 Min
  10 Sekunder

  Tid til at gennemføre ordren

  Total pris for lodsedler
  0 kr.
  Køb lodsedler Til kassen
  Når du køber på abonnement, bliver betaling automatisk trukket halvårligt via BS i april og oktober. Du kan altid opsige dit abonnement hos din bank senest sidste bankdag i september og marts.

  Din lodseddel er lagt i kurven

  Find flere lodsedler
  Se din kurv

  Lodsedlen er desværre reserveret af en anden bruger

  Find en anden lodseddel
  Total pris for lodsedler
  0 kr.
  Køb lodsedler Til kassen